ماده ۲۷۶ قانون مدنی

مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهده تادیه نماید.

بعدی ❭