گزارش بازرس در رابطه با کاهش اختیاری سرمایه در شرکت سهامی

بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم‌خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.

رجوع کنید به ماده ۱۹۱ قانون تجارت