پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می ‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.