ماده ۴ آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379

حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود.

بعدی ❭