نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

۴/۶/۹۲
۱۰۴۵/۹۲/۷
۷۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال تمام قمری است لیکن وفق ماده ۸۸ برای افراد بالای ۹ سال شمسی مجازات پیش­بینی شده لذا با توجه به اینکه دختران از ۸سال و۹ ماه شمسی مسئولیت کیفری دارند و ازسن مذکور تا ۹سال شمسی ضمانت اجرایی پیش بینی نگردیده تکلیف محاکم اطفال در صورت ارتکاب بزه در این برهه سنی چیست.
نظریه مشورتی:
نظر به اینکه طبق ماده ۸۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲برای اطفال ونوجوانان از نه سال تا ۱۵سال شمسی مجازات مقرّر شده است،‌ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها درجائی که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود. به ویژه اینکه مجازات مقرّردرماده ۸۸قانون فوق الذکر بر اساس تاریخ شمسی است نه قمری ولذا برای دخترانی که سن آن ها درفاصله ۹سال قمری تا ۹سال شمسی است به نظر می رسد که آنها را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست.