ماده ۱۳ قانون معادن

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

بعدی ❭