پرداخت قیمت سهام یا اوراق قرضه از طریق قرعه و عدم امکان استرداد منافع تادیه شده حاصله آنها

اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تادیه شود و قبل از تادیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تادیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تادیه شده را استرداد نماید.

رجوع کنید به ماده ۲۲۱ قانون تجارت