ماده ۷۷۳ قانون مدنی

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.

بعدی ❭