ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌ عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی‌ از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌ عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

بعدی ❭