ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند:
1 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌، موسسات عمومی غیردولتی‌، شهرداریها، بانک‌ها و موسسات عام‌المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از این‌که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.
2 - درمورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده‌(38) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.