ماده ۵۴۷ قانون مدنی

سرمایه باید وجه نقد باشد.

بعدی ❭