ماده 6 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری

توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان می‌رسد.