ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول میشود،‌ موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی‌ در این مورد خواهند بود. ‌
متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور به موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به‌مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
۱ - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
۲ - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
۳- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه
۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال