ترتیب تعیین تاریخ پرداخت برات به رویت و به وعده از تاریخ صدور

روز رویت در برواتی که به وعده از رویت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۵۵ قانون تجارت