(اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- انتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم‌ احراز آن پست و رضایت مستخدم.
تبصره (اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در‌رسته دیگر به خدمت بگمارند.