مطالبه وجه برات قبول نشده مفقود

در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.

رجوع کنید به ماده ۲۶۱ قانون تجارت