ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

نام هر یک از کارشناسان منتخب که محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف می شود و این حذف نام هم به وسیله اداره فنی به دادگاه‌های حوزه قضائی مربوط اعلام می‌گردد.

بعدی ❭