نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۹

نظریه شماره ۹۹۷/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷
«وکالت مقید به زمان تا انقضای مهلت تعیین شده معتبر است.»
سوال: شخصی در یک وکالت‌نامه به مدت ده سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از کارهای خود وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند وکیل خود را عزل نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.

نظریات مشورتی