ابلاغ اعتراض‌نامه برات

مامور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.

رجوع کنید به ماده ۲۹۶ قانون تجارت