مسئولیت هیات نظار در شرکت مختلط سهامی

اعضاء هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

رجوع کنید به ماده ۱۶۷ قانون تجارت