تکلیف مدیر تصفیه در تحویل گرفتن کلیه اموال ورشکسته

پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۴۵۶ قانون تجارت