اقامتگاه شخص حقوقی

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

رجوع کنید به ماده ۵۹۰ قانون تجارت