ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

بعدی ❭