ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی

شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

بعدی ❭