حال شدن دیون ورشکسته

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۴۲۱ قانون تجارت