ماده ۳۴۶ قانون مدنی

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

بعدی ❭