دعوت کردن مردم به قمارخانه

هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی