ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مورخ: ۱۲/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۱۵۲/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۷۰۱ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
تقاضا دارد نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص موضوع ذیل اعلام شود:
آیا با توجه به مقررات حاکم خاصه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب۲۳/۱۲/۱۳۳۷ از جمله تبصره یک آن قابلیت اعمال دارد؟ برای مثال آیا محکومان به حبس ابد پس از گذراندن دوازده سال از تاریخ تحمل حبس می­توانند درخواست آزادی مشروط نمایند؟ چرا.
نظریه مشورتی:
تبصره ۱ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد.

نظریات مشورتی