دین حال و ضمان موجل

همین که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد.

رجوع کنید به ماده ۴۰۹ قانون تجارت