ماده ۱۱ قانون دریایی

سند ثبت کشتی
‌سند ثبت کشتی گواهینامه ایست که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه بنام کشتی تنظیم و صادر میشود. در سند‌ثبت کشتی نکات زیر قید میگردد:
نام بندر ثبت کشتی - محل و تاریخ ساخت کشتی - طبقه‌بندی - تعداد پلها و دکلها - طول و عرض و آبخور کشتی - ظرفیت و نوع کشتی -‌مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی - نام مالک و شماره کشتی.

بعدی ❭