ماده ۳۹۳ قانون مدنی

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

بعدی ❭