مسئولیت منتقل الیه سهام در پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی

کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن‌را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۳۴ قانون تجارت