ظهرنویسی به تاریخ مقدم

هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۲۴۸ قانون تجارت