نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳

۳/۷/۹۲
۱۳۰۶/۹۲/۷
۹۶۶- ۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا مقررات ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰وماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول افراد کشته شده غیرایرانی از جمله افاغنه هم می شود و مجوز اقامت یا فقدان آن تاثیری در موضوع دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درشرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن وعدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می باشد وقانونگذار شرط خاصی برای مقتول ازحیث تابعیت ویا مذهب وی قایل نگردیده علاوه برآن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته ودرمورد کلیه سکنه ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می باشد وفرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت المال درصورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.