اقدام خلاف قانون اساسی برحسب امضای ساختگی وزیر یا مامور دولتی

هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی