ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج‌ متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌ هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی‌ تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

بعدی ❭