شرکت سهامی و مرجع صدور مجوز انتشار طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۱۷۶ قانون تجارت