ماده ۷ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

ارجاع پرونده به هیات‌های تخصصی به عهده رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود.

بعدی ❭