مجری بودن مقررات ق.ت در مورد شرکت سهامی در رابطه با شرکت مختلط سهامی

مفاد مواد ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.

رجوع کنید به ماده ۱۷۹ قانون تجارت