ماده ۳۴ قانون گذرنامه

(اصلاحی ۱۳۶۷/۷/۱۴) - هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود،به حبس از ۱ تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

بعدی ❭