مهلت مطالبه و اخذ قبولی برات صادره در ایران و قابل پرداخت در خارجه

هر گاه دارنده برات به رویت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود در مواعد مقرر در مواد‌ فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۷۷ قانون تجارت