نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

۱۸/۶/۹۲
۱۱۶۴/۹۲/۷
۸۵۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی وبا توجه به مواد ۱۰۵ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شامل مرورزمان می گردد یا خیر؟ وآن را قابل تفکیک از بزه حدی «نظر بعضی ازهمکاران بر حدی بود بزه معنونه حکایت دارد» می توان نمود یا خیر؟ وآیا صدورقرارموقوفی تعقیب دربزه مذکور قابل تصور است.
نظریه مشورتی:
جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در مواد ۱۰۹ و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نمی باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می شود.