شرکت سهامی و تسلیم اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید به ثبت

شرکت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به‌مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

رجوع کنید به ماده ۱۷۳ قانون تجارت