اعاده اعتبار حقی شریک ضامن و ورشکسته شده‌ی یک شرکت ورشکسته

برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

رجوع کنید به ماده ۵۶۳ قانون تجارت