ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

مجوز مراکز میانی صرفا با تایید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود.

بعدی ❭