ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

تنظیم قرارداد پیش‌فروش از طرف مستاجر یا سرمایه‌گذار و واگذاری حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتی محل و درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیش‌فروش می‌باشد.

بعدی ❭