اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای رفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

بعدی ❭