ماده ۲۳ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

هیات بازرسی در گزارش تقدیمی به دادستان نسبت به قضات متخلف پیشنهاد تنزل پایه یا سمت، تغییر محل خدمت، بازنشستگی، سلب صلاحیت قضایی، تعلیق از خدمت قضایی جهت تعقیب کیفری و غیره را حسب مورد می‌نماید.

بعدی ❭