اعمال مقررات وکالت در حق‌العمل کاری در غیر از موارد استثناء شده

جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۳۵۸ قانون تجارت