ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی ماده (30) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

برای دریافت خسارت بدنی، ذی نفع حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:
الف ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آھن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا ھیات کارشناسی منتخب مراجع قضایی.
ب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا ھر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای اتباع خارجی.
پ ـ جواز دفن یا گواھی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.
ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.
ث ـ رای مرجع قضایی در صورت نیاز.
ج ـ گواھی انحصار وراثت در صورت فوت زیان دیده.
چ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت ھای اورژانس، اظهارات شھود حسب مورد و شماره حساب ذی نفع (صرفاً برای ارایه به صندوق).
تبصره ١ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.
تبصره ٢ـ راهنمایی و رانندگی موظف است استعلام ھای مربوط به گواھینامه رانندگی از سوی بیمه‌گر مربوط را ظرف دو ھفته پاسخ دهد. در ھر صورت پرداخت خسارت به زیان دیده موکول به پاسخ راھنمایی و رانندگی نیست.
تبصره ٣ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمھ گر مربوط یا صندوق حسب مورد می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی و با رعایت ماده (٣۶ ) قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.
تبصره ۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمھ گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (٣١) و (٣٢) قانون بپردازد.

بعدی ❭